My New Toy June of 1999

b1.jpg (413399 bytes) b2.jpg (424679 bytes)
f6pack.jpg (31918 bytes)